KOŃkurs – regulamin konkursu na FB i Instagramie

edit: KOŃkurs został rozstrzygnięty zgodnie z regulaminem, a nagroda wręczona zwycięzcy w dniu 01.08.2023. Zapraszamy do śledzenia relacji i komentarzy na FB.

Regulamin konkursu dla użytkowników Facebooka

Końkurs Polgast

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu dla użytkowników Facebooka Końkurs Polgast

(dalej „Konkurs”) jest

Polgast Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-730 Wieleń

numer KRS 0000346029, Kapitał zakładowy 5.000, REGON: 301321211, NIP 7632103755

(dalej „Organizator”).

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od: 26-31.07.2023 r.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: Polgast Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-730 Wieleń oraz na stronie internetowej www.polgast.com.pl na blogu.

4. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

5. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu.

6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 

7. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na fb wyłącznie z prawdziwymi danymi.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zadanie konkursowe

1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagrody, o której mowa w punkcie III, jest:

a) Posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook.com, lub na Instagramie

b) Zamieszczenie na FB lub na Instagramie pod postem POLGAST z dnia 26.07.2023 r. zabawnego, nie przekraczającego dobrego smaku komentarza opisującego historię Konia ze zdjęcia w poście oraz dodanie hashtagu #polgast

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone komentarze, które:

a) są związane z tematyką konkursu;

b) nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści).

d) co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

3. Komentarze, które zakwalifikują się do Konkursu zostaną sprawdzone przez 2- osobowe jury składające się z przedstawiciela firmy i specjalisty ds. marketingu. W miesiącu trwania Konkursu, jury wyłoni zwycięzcę w oparciu o kryteria: pomysłowość, oryginalność, spójność z tematyką.

4. Jury dokona oceny komentarzy uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni zwycięski komentarz, który zostanie wyróżniony Nagrodą (dalej: „Nagroda”).

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 1.08.2023 r. do godz. 19:00. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany wiadomością na fb.

6. Uczestnik może zamieścić jeden komentarz w czasie trwania Konkursu.

III. Nagroda

Nagrodą w konkursie jest:

Kubek POLGAST.

IV. Przekazanie nagrody

1. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej nagrodzie indywidualnie, prywatną wiadomością na portalu społecznościowym Facebook, do dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Nagroda zostanie przekazana na koszt Organizatora w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników na adres podany przez Uczestnika.

3. Uczestnik nie ma prawa domagać się wydania w miejsce nagrody jej ekwiwalentu pieniężnego, ani też nie ma prawa do zastrzegania sobie jej szczególnych właściwości.

4. Laureat konkursu ma możliwość rezygnacji z nagrody. Rezygnację w formie pisemnej należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej w Konkursie.

5. Laureat konkursu po otrzymaniu informacji o nagrodzie zobowiązany jest wysłać potwierdzenie adresu do wysyłki nagrody na terenie RP w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wygraniu pod rygorem utraty prawa do nagrody. Dodatkowo Laureat jest zobowiązany do potwierdzenia, że przed przystąpieniem do konkursu zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego treść, w szczególności w zakresie dotyczących postanowień o prawach autorskich.

6. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, a Uczestnikom wiadomym jest, że otrzymana nagroda stanowić będzie ich przychód.

V. Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora Konkursu.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadamia Uczestnika Konkursu. Reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Uczestnika (nazwa i adres), jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, w ramach postępowania reklamacyjnego objętego niniejszym Regulaminem.

VI. Prawa autorskie do komentarz

  1. Laureat oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanego komentarza, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, które są przejawem ich własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoby, które otrzymały nagrodę, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponoszą odpowiedzialność. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoby te podlegają dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązane są do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
  2. Z chwilą powiadomienia Laureata o wygranej nagrodzie Laureat przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego komentarza wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
  3. Przeniesienie praw nie jest ograniczone ani pod względem przeznaczenia i celu wykorzystania komentarza ani też pod względem czasowym, terytorialnym czy ilościowym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
  4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu rozciąga się na wszystkie pola eksploatacji, m.in. na możliwość publikowania komentarza na portalu fb POLGAST.

5. Wszelkie wykorzystanie i publiczne udostępnianie, o którym mowa powyżej nie stanowi jakiegokolwiek uszczerbku dla autorskich praw osobistych Laureata.

VII. Dane osobowe

1. Dane osobowe zbierane przez Polgast Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-730 Wieleń

numer KRS 0000346029, Kapitał zakładowy 5.000, REGON: 301321211, NIP 7632103755 za pośrednictwem formularza i przetwarzane są zgodnie z RODO, zwany dalej Administratorem danych osobowych.

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przesłania nagrody Laureata.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes realizowany przez Organizatora oraz realizacja zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności RODO (angl. GDPR)

5. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora do czasu realizacji Konkursu oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną.

8. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do Organizatora.

9. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania nagrody.

12. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej.

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.